Obchodné podmienky

(ďalej len „OP“)

obchodná firma: Jackosolar as

IČ: 08353336

se sídlem: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24573,  vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občanský zákoník“).

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto OP spoločnosti  Jacobsolar as  (ďalej len ako „prodávajúci“) upravujú práva a zmluvné povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvárané medzi predajcom a inou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúce“) “) prostredníctvom internetového obchodu predajcu. Internetový obchod je predajcom prevádzkovaný na internetovej adrese www.jackodesign.cz a prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len „ E-SHOP “).

1.2. Kupujúci môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom:

 1. za spotrebiteľa považuje každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho uzatvorenia uzatvára zmluvu s predajcom alebo s ním inak jedná,
 2. podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva vlastný účet a zodpovednosť výlučnou činnosťou živnostenským alebo obdobným spôsobom, ak je zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Podnikatelem sa rozumie tiež osoba zapísaná v obchodnom rejstříku.

1.3. Ustanovenie odchýlky od OP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylná ujednání v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.

1.4. OP sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českom jazyku.

1.5. Znenie OP môže predajca dočasne zmeniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP. odoslanie objednávky, potvrdenie, že táto súčasť OP, ktorá tvorí nedielnu zmluvu, je súčasťou oznámenia pred uzavretím kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí, a že platí, ak platí, že v okamihu odoslania objednávky.

2. Sdelenie predajcu pred uzavretím kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci prehlasuje, že:

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľnici sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok jednotlivých operátorov), predajca neúčtuje žiadne ďalšie poplatky (to sa netýka prípadnej zmluvnej prepravy),
 2. uzavírá/neuzavírá kupní smlouvy, je to předmět je opakované plnění,
 3. predajca požaduje/nepožaduje zaplatiť zálohu pri kúpe tovaru; tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 OP ohľadom povinnosti kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred,
 4. kúpnu zmluvu možno uzavrieť iba v českom jazyku, pričom ak vznikne z dôvodu potreby na strane kupujúceho preklad textu zmluvy do cudzieho jazyka, platí, že v prípade sporu o výklad pojmu platí výklad zmluvy v českom jazyku,
 5. veškerá prezentácia tovaru umiestnená v E-SHOPU je informatívneho charakteru a predajca nie je zaručený kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru; ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákoníku nepoužije,
 6. ceny jednotlivého tovaru sú v E-SHOPU uvádzané vrátane i bez DPH a ďalej vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom; náklady na dodanie tovaru a balné sa líšia zvolené spôsoby dodávania, poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady (platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci území Českej republiky); v prípade osobného odberu v vopred dohodnutom termíne v prevádzke na adrese: Martinovská 3245/36e, 723 00 Ostrava-Martinov je náklad 0,- Kč,
 7. ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené v E-SHOPU; týmto ustanovením obmedzená možnosť predajcu uzavrieť zmluvu za individuálne sjednaných podmienok,
 8. v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (s prípadom uvedených v § 1837 občanského zákoníku), a to až do lehoty štrnástich dní, ktorá platí:
  1. ode dne prevzatia tovaru,
  2. kúpnu zmluvu, je predmetom predmetu tohto druhu tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, pričom odstúpiť od zmluvy možno aj bez uvedenia dôvodu a tohto odstúpenia od zmluvy, prípadne môže využiť formulár pre odstúpenie  od  zmluvy obsažený v těchto OP v čl. 6.2.,
 9. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ponese spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou,
 10. prijatá objednávka vrátane jej potvrdenie od strany predajcu bude spolu s aktuálnym znením OP archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná,
 11. predajca uvádza, že prijal/neprijal kódex správania, ktorým sa museli jeho zamestnanci či iné osoby spolupracujúce s predávajúcim riadiť,
 12. v prípade existencie sťažnosti má predávajúci primárny záujem na mimosúdne riešenie sporov. Stížnosť je možné zaslať emailom na adresu  info@jackodesign.cz  prípadne písomne na adresu sídla predajcu. Odpoveď s oznámením a odôvodnením vyriadenia sťažnosti bude zaslaná sťažovateľovi v lehote tridsať (30) kalendárnych dní,
 13. dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy sú najmä Česká obchodná inšpekcia, príslušný živnostenský úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, apod. Česká obchodná inšpekcia kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby predajcu alebo dodávajúceho výrobky a tovar na vnútornom trhu, apod. (bližšie informácie sú uvedené v zákone č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

3. Uzatváranie kúpnej zmluvy

3.1. súhlasím s použitím komunikačných prostriedkov na pokračovanie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Pre objednanie tovaru vyplníte objednávkový formulár v rámci E-SHOPU. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávané tovar „vloží“ kupovanú do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. spôsobu platby kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovaných spôsoboch doručenia úhrady tovaru,
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaným tovarom

(ďalej len spoločne ako „objednávka“).

3.2. Pred odoslaním objednávky predajcovi je kupujúcemu možné skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku predávajúceho predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Predávajúci zašle po odoslaní objednávky túto skutočnosť, ktorá je potvrdená zaslaným oznámením elektronickej pošty s uvedenou adresou (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“).

3.3. Kupujúci zodpovedá za správnosť uvedených údajov a pri komunikácii s predávajúcim. Údaje uvedené kupujúcim v prípade, ak sú predávané za pravdivé a správne.

3.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, vyššie kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, atď.) požiadať o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptácie), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho. Príloha tohto oznámenia je tiež aktuálne znenie OP.

3.6. Kupujúci si uvedomuje, že predajca nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom zrušili svoju povinnosť voči predajcovi.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a potenciálne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy si môže kúpiť predajca nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predajcu na adrese Martinovská 3245/36e, 723 00 Ostrava-Martinov
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupnou v rámci; Martinovská 3245/36e, 723 00 Ostrava-Martinov 
 • bezhotovostne prevodom na bankový  účet CZK  predajcu č. CZ35 0300 0000 0002 8474 7420/0300  vedeným u  Československej obchodnej banky as  (ďalej len „účet predajcu“);
 • bezhotovostne prevodom na bankový  EUR  účet predávajúceho č. CZ07 0300 0000 0003 3233 3311/0300  vedeným u  Československej obchodnej banky as  (ďalej len „účet predajcu“);

4.2. Spolu s kúpnou cenou je povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaným tovarom vo smluvenej výške. Není-li uvedeno jinak, rozumie sa ďalej kúpna cena i náklady spojené s balením dodávaného tovaru. Ustanovení § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena platná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostných platieb je kúpna cena platná najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostných platieb je zmluvný záväzok uhradiť kúpnu cenu splnenou okamihom pripísaním príslušných platieb na účet predajcu.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedojde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.4. OP), požaduje uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru predávajúcemu kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Je-li to v obchodnom styku obvyklé alebo je-li tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystavuje predajca ohľadom plateb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúceho daňový doklad – faktúru. Predávajúci je/není plátcem dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcemu kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho.

5. Práva a povinnosti bezpečne uzavretej kúpnej zmluvy

5.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednané tovar za dohodnutú cenu a zároveň je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane všetkých nákladov na jeho dodanie. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predávanému tovaru, tzn. že sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prejde až k prevzatiu tovaru kupujúcim.

5.2. Predávajúci nemá zodpovednosť za škody spôsobené oneskoreným odoslaním alebo doručením tovaru z iného dôvodu.

5.3. kupujúci na seba v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy přebírá nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupovať-spotrebiteľ bere na vedomie, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávke alebo služieb, ktoré ovplyvňujú finančnú dostupnosť tovaru na výchylkách trhu bez ohľadu na to, či predajca môže prísť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. o dodávaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsať dní a cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predajcu,
 3. o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania kupujúceho-spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 4. o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlemu zkáze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne smíšené s jiným zbožím,
 5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci-spotrebiteľ z obalu vyňal z hygienických dôvodov, nie je možné ho vrátiť,
 6. o dodávke zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak zrušíte ich pôvodný obal,
 7. o dodávce novin, periodiku alebo časopisov,

(blíže pozri ust. § 1837 občanského zákoníku)

6.2. Nejedná-li sa o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má právo v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodávky niekoľkých častí, bežiaca táto lehota odo dňa prevzatia posledných dodávok tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predajcovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže využiť vzorový formulár poskytovaného predajcu, ktorý tvorí prílohu OP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupovať adresu mimo iného na prevádzkovateľa predajcu či na elektronickú adresu  info@jackosolar.cz  .

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 6.2. OP se kúpnou zmluvou od začiatku ruší. Tovar musí byť predajcovi vrátený do štrnástich dní (14) dní od okamihu odstúpenia od zmluvy.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 6.2. OP vrátim predajcovi peňažné prostriedky prijaté od zmluvy najneskôr do štrnástich dní (14) dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, predajca nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúcemu tovar vráti alebo prekáže, že tovar odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je oprávnený jednostranne započítať proti nároku na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade zaplatenia kúpnej ceny vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným spôsobom na bankový účet určený kupujúcim.

6.7. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcim darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretým s rozväzovacou podmienkou, že dôjde-li k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, pozdáva sa darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka a je povinný spolu so tovarom predávajúcim vrátiť aj poskytnutý darček.

6.8. Odstúpenie OD KUPNÍ SMLOUVY v ostatných prípadoch (kupní smlouva není uzavřena s kupní smlouvou)

Kupovať odstúpiť od kúpnej zmluvy, nemôžem požiadať o nový tovar, nemôže-li tovar vrátiť v tom stave, v akom jej obdržel. To neplatí, ak:

 1. došlo-li k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady zboží, nebo
 2. použil-li kupovať zboží ještě před objevením vady, anebo
 3. neuspôsobil-li kupovať možnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupovať zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li sa tak len z časti, vráti kupujúcemu kupujúcemu, čo ho ešte vrátiť môže, a poskytne predajcovi náhradu vyššie, v prípade, že by mal z použitia tovaru prospech.

Neoznámil-li sa kupujúcemu vadu tovaru včas, pozbýva právo odstúpiť od zmluvy.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. Predávajúci zabezpečuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodávania:

 1. osobný odber,
 2. zaslanie prepravní službou,
 3. zaslanie prostredníctvom Českej pošty sp,
 4. zaslanie kurýrem,

pričom všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú uvedené v E-SHOPU.

7.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nemusí platiť riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.3. Dodací lehota uvedená v ponuke tovaru má iba informatívny charakter ako predpokládaná lehota na certifikáciu. Dodávateľ vynaloží všetko úsilie, aby sa zistilo, že celková lehota zodpovedá správnej lehote podľa tejto ponuky.

7.4. Súčasťou zásielky je záručný list a ďalšie doklady ku zboží.

7.5. Je-li predajca podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kúpiť v tomto prípade je povinný dodať tovar pri dodaní na určené miesto. V prípade, že je z dôvodov na strane kupovanej položky doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v súvislosti, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady s iným spôsobom spojené doručenie.

7.6. Pri prevzatí tovaru od prepravy je kupujúci povinný potvrdiť neporušenosť prepravy tovaru av prípade prepravy závady. V prípade zistenia porušenia obalu, ktorý svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, odporúčate klientovi zásielku od prepravy neprevzať a vyplniť záznam o zásielke. Podpisem písomnej zásielky potvrdenie potvrdzujem, že obal obsahujúci tovar bol neporušený.

7.7. Veškerá informácia predajcu ohľadom dodávky tovaru bude kupujúcemu doručená na emailovú adresu kupujúceho.

7.8. Ďalšie práva a povinnosti strany pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné údaje predajcu, ktorý predajca vydáva.

8. Práva z vadného plnenia; zodpovednosť predajcu, spôsob reklamácie tovaru

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (zejména ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákoníku).

8.2. Tovar je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu sa považuje i plnenie iného tovaru. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vadu, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstvo škody na kupujúceho, byť prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí i neskôr vzniknutú vadu, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojich povinností. Právo z vadného plnenia kupujúceho nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak má vadu sám spôsobilý (napr. nesprávnym užívaním v rozpore s návodom k použitiu alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho, atď.). Ďalšie práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou predajcu za vady môžu upraviť reklamný poriadok predajcu.

8.3. Kupujúci tovaru podľa svojich možností prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstvo škody na tovare a presvedčí vás o jeho vlastnostiach a množstve. Nebezpečí škody pritom přechází na kupujúceho prevzatia tovaru. Obdobný dôsledok nastane v prípade, že kupujúci neprevezme tovar, ak mu s ním predajca nakladať. Škoda na tovar, vznikla po prechode nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, vedie predajcu škodu spôsobilú porušenie svojej povinnosti.

8.4. Prevzatím kupujúceho s prevzatím tovaru vzniká predávajúcemu právo na tovar, po predchádzajúcej upozornení, vhodným spôsobom predať následne, čo je kupujúcim poskytnuté dodatok primeraná lehota k prevzatiu. To platí aj vtedy, je-li kupovaná v preplatení za uhradenú kúpnu cenu, ktorá je podmienená tovarom.

8.5. V prípade, že som kupujúcim podnikateľa vo zmysle čl. 1.2. písm. b) OP, platí pri uplatňovaní práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Predávajúci poskytuje/neposkytuje kupujúcemu-podnikateľovi záruku za akost predávaného tovaru v dĺžke ……. mesiacov od prevzatia tovaru, bolo-li tovaru podľa kúpnej zmluvy odoslanej, beží od dodania tovaru do miesta určenia. Zárukou za akost sa predajca zaväzuje, že tovar bude po uvedenej dobe spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachovajú obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slúži doklad o zakúpení (faktúra) sa zákonom o uvedených údajoch, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky (zejm. názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo, apod.). Na výslovnú žiadosť podnikateľa poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však vydáva predajcu iného záručného listu kupujúcim-podnikateľom doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru spôsobeného obvyklým užívaním alebo pokiaľ kupujúci-podnikateľ vadu sám spôsobil (napr. nesprávnym užívaním v rozpore s návodom k použitiu alebo iným nesprávnym jednaním kupujúceho-podnikatele, atď.). Kupujúci-podnikateľ ďalej nemá právo zo záruky, spôsobila-li vadu po prechode nebezpečenstvo škody na tovare na kupnú vonkajšiu udalosť. U predávaného tovaru za nižšiu cenu sa záruka nevztahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena sjednána. Jde-li o tovar použité, neodpovedá predajcu za správnu mieru používania alebo opotrebovania, ktoré malo tovar pri prevzatí kupujúcim-podnikateľom. Predávajúci neposkytuje dodávateľovi-podnikateli pozáručný servis tovaru.

8.6. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľom vo zmysle čl. 1.2. písm. a) OP, platí pri uplatňovaní práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

8.7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy prevzal tovar:

 1. má vlastnosti tovaru, ktoré si strany ujednali, a chýba-li, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca považoval za predpokladané vzhľadom na povahu tovaru,
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predajca uvádza alebo ak sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
 3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  tovaru vyhovuje všetkým platným právnym predpisom.

Projeví-li sa vada v priebehu šesti mesiacov od prevzatia, môže byť za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá je zabezpečená dvadsaťročným spotrebným tovarom v dobe čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to sa však netýka:

 1. u predávaného tovaru za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná;
 2. na oblečení spôsobené obvyklým užívaním;
 3. u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar malo pri prevzatí; alebo
 4. vyplýva-li to z povahy tovaru.

Právo z vadného plnenia kupujúceho nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak má vadu sám spôsobilý (napr. nesprávnym užívaním v rozpore s návodom k použitiu alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho, atď.).

8.8. Podstatné porušení kúpnej zmluvy

Je-li vadné plnenie podstatného porušenia kúpnej zmluvy, má právo kupovať:

 1. na odstránenie vady dodaného nového tovaru bez vád alebo nie je dodávaná chýbajúca časť tovaru, pokiaľ to vzhľadom na vadu nie je merané, pričom ak sa jedná o vadu, týka sa iba súčasti tovaru, môže vyžadovať len výmenu tejto súčasti, alebo
 2. na odstránenie vady opravou tovaru, anebo
 3. na priměřenou slevu z kúpnej ceny, anebo
 4. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.9. Je povinný zdieľať predávajúceho, aké právo si zvolil už pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po priznaní vady. Provedenou voľbou nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu; to neplatí, žiadal-li kupovať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstraní-li predajca vady v primeranom termíne alebo oznámi-li kupujúcemu, ak vady neodstráni, môže požadovať miesto odstránenia vady primeranou zľavou z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nezvolí-li si svoje právo včas, má právo ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy – viz nižšie.

8.10. Nepodstatné porušenie KUPNÍ zmluvy

Je-li vadné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má právo kupujúceho na odstránenie vád, alebo na primeranú slevu z kúpnej ceny. Dokud kupujúceho neuplatňuje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať, čo chýba, alebo odstrániť vadu. Iné vady môže predajca odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodané nové veci.

8.11. Neodstraní-li predajca vadu veci včas alebo vadu veci odmietnuť odstrániť, môže požiadať o zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Prevedená voľba nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu.
Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmena súčiastok má kupu iv prípade, že sú odstrániteľné vady, pokiaľ nemôže správne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave alebo pre väčší počet vad. V takomto prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.12. Neoznámil-li sa kupujúcemu vadu bez zbytočného odkladu potom, čo mohol pri včasnej prohliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, soud mu právo zného plnenia neprizná. Jedná-li sa o skrytú vadu, platí to isté, nebola-li vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, je však pravda do dvoch (2) let po odovzdaní veci.

8.13. ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupujúci môže reklamu uplatniť osobne v prevádzke predajcu na adrese  Martinovská 3245/36e, 723 00 Ostrava – Martinov , alebo zašlem tovar na túto adresu. Zásilka musí najmä obsahovať:

 1. reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),
 2. kopii dokladu o kúpe,
 3. podrobný popis závad,
 4. dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (zejména meno a priezvisko, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atď.),
 5. hľadáte spôsob vybavovania reklamy.

Bez doloženia vyššie uvedených skutočností je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia reklamácie bude takéto oznámenie zadané kupujúcemu na mieste.

kupujúci si je vedomý, že nedodá-li reklamované tovary vrátane kompletného obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia od kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena zaplatená o nedodané príslušenstvo.

Predávajúci o prijatí k reklamácii rozhodne ihneď, vo zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebné k odbornému posúdeniu vady. Reklamaci vrátane odstránenia vady predajcu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30) odo dňa uplatnenia reklamy. Lhůtu třicet (30) dní je možné po uplatnení reklamácie prodloužit po domluve s kupujúcim – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po náhrade lehoty, resp. predĺžené lehoty, sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a kupovaná má rovnaké práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamy, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamy, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamy.

Po spustení reklamy predajcu upozorní na ukončenie reklamy kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bolo tovar zaslaný prepravou službou, bude po vyplnení reklamácie zaslaná automaticky na adresu kupujúceho.

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnených reklám. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamy. O preplatenie nákladov je nutné požiadať bez zbytočného odkladu.

chcieť je povinný reklamáciu prevzať bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bol o jej vyřízení informovaný. V prípade, že reklamácia nie je preplatená najneskôr v posledný deň tejto lehoty, bude predajca účtovať po jej marnom čase skladne za dodanie tovaru vo výške 20,- Kč za každý deň doručenia. V prípade, že si kupujúci nevyzvedne tovar z riadenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov ode dne, kedy bol o vybavovaní informovaný, poskytne si predávajúci právo tovaru a výťažok použije na úhradu skladného.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov, ktorá je voľná fyzická osoba, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o fyzických osobách v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov ao zrušením smernice 95/46 /ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (ďalej len „nariadenie“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

9.2. Všetky informácie, práva a povinnosti kupujúceho (subjektu údajov), sú uvedené v oddelenom dokumente nazvanom „Zásady ochrany osobných údajov“ (ďalej len  „Zásady“ ). Zásady sú dostupné  tu .

9.3. musíte vziať na vedomie, že je povinný svoje osobné pri vykonaní vykonané v E-SHOPU udávať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predajcu o zmene svojich osobných údajov.

9.4. odosielateľom objednávky potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10. Záverečná ustanovenie

10.1. Tieto OP boli zverejnené na internetových stránkach predajcu  www.jackodesign.cz  a pravdepodobne boli zverejnené a účinnosti dnem ich zverejnení. Vo vzťahu ku konkrétnej kúpnej zmluve medzi predajcom a kúpnou sú tieto OP účinnosti v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.2. Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohadujú, že sa tento vzťah riadi výlučne českým právom.

10.3. Je-li OP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto niektorého ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či OP vyžaduje písomnú formu.

10.4. Poskytujú informujú prostredníctvom týchto OP kupujúceho-spotrebiteľa o tom, že všetky prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou (tzv. ADR). V takom prípade je nutné, aby kupujúci–spotrebiteľ kontaktoval vecne príslušný subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je v týchto veciach  Česká obchodná inšpekcia  (viac na  http://www.coi.cz  alebo priamo na https://adr.coi.cz ). Predávajúci však doporučuje všetkým kupujúcim, pokiaľ v takých prípadoch najskôr kontaktovali samotného predajcu a rozhodli sa takýto spor vyriešiť bez účasti ČOI.

10.5. Kupní zmluva vrátane OP je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.6. súhlasím s tým, aby mu bolo doručované výlučne na adresu elektronickej pošty, ktorú s tým súhlasím.

10.7. Kontaktné údaje predajcu:

 1. adresa pre doručovanie:  Martinovská 3245/36e, 723 00 Ostrava – Martinov
 2. adresa elektronickej pošty:  info@jackosolar.cz
 3. telefón:  +420 596 918 082


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresa:

obchodná firma:

IČ:

se sídlem:

spoločnosť je zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném  ………………………………….  soudem v  ………………………………….  v oddiele  …………………………………. , vložka č. …………………………………. ,

email:

Oznamuji, že týmto odstupujú od kúpnej zmluvy o nákupe tohoto tovaru:

……………………………………………………………………………………………………………….

Číslo zmluvy/daňového dokladu: …………………………….

Dátum objednávky tovaru: ……………………………….

Datum obdržení zboží: ……………………………….

Meno a príjem zákazníka: ………………………………..

Adresa zákazníka: ……………………………………………………………………………………………….

Dátum: ………………………………..

Podpis zákazníka:

_______________________