Zásady ochrany osobných údajov

(dále jen „Zásady“)

Správce, společnost Jackosolar as, IČ: 08353336, (ďalej tiež ako „môj“ alebo „správce údajů“) spracuje osobné údaje subjektov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. obecným nariadením o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“), jakož i v súlade s prováděcími predpismi k nariadeniu a súvisiacim legislatívnej.

Tieto Zásady upravujú pravidlá spracovania osobných údajov, ktorých správca údajov používa zmluvu v súvislosti s činnosťou správcu osobných údajov, ktoré vypĺňajú svoje osobné údaje do formulára dostupného na webových stránkach správcu údajov za účelom odoslania obchodných oznámení alebo oznámenia dopytu súvisiaceho s činnosťou spoločnosti, používateľov webových stránok správca údajov (všichni spoločne ďalej tiež ako „subjekt údajov“).

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytnom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje, najmä osobné údaje, ktoré nám poskytujeme za účelom uzatvorenia zmluvy (ďalej len „smlouva“).

So svojimi dotazmi a pripomienkami nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefonicky. Aktuálne kontaktné údaje na správcu údajov sú dostupné na webovej stránke správcu údajů.

Vzhľadom na to, že naše hlavné činnosti nie sú rozsiahle osobitné spracovanie kategórií Vašich osobných údajov (tzv. citlivé údaje), ani neprevádzame Vaše rozsiahle pravidelné a systematické monitorovanie, čo je obzvlášť dôležité pre ochranu osobných údajov.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme:

 • Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služieb dle uzavřené smlouvy. Zpracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci predsmluvných rokovaní a pri uzatvorení zmluvy či písomnej zmluvy alebo telefonicky. Nezpracováváme žiadne osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje). Zpracováváme najmä tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresu bydliska, resp. sídla podnikania (doručovacia adresa), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Osobné údaje, ktoré vyplníte formuláre dostupné na webových stránkach správcu údajov, a to za účelom odoslania obchodných oznámení (jméno, príjem, e-mailová adresa) alebo odoslania dotazu či dopytu súvisiaceho s činnosťou spoločnosti (jméno, príjem, e-mailová adresa a telefónne číslo)
 • Údaje získané prostredníctvom súborov cookie. Ak ste v rámci nastavení cookies na webových stránkach alebo vo Vašom prehliadači povoľte ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavate údaje správcu o Vašej návšteve, Vašich preferenciách a ďalších aktivitách na internetových stránkach a to za účelom vylepšovania služieb. Týmto údajom je najmä IP adresa návštevníka webových stránok.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tištěnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom:

 • (1) Řádneho (bezvadného) poskytnutí služieb dle uzavřené smlouvy;

Ďalej na základe vášho súhlasu za účelom:

 • (2) Odosielanie obchodných oznámení vrátane ponúk služieb, obsahových newsletterov a pri komunikácii so zákazníkmi (odhlásiť sa z prijímania obchodných oznámení je možné zakliknutím tlačidla „odhlásiť“, ktoré je k nalezeniu v závere každého zaslaného e-mailového oznámenia, alebo emailom zaslaným na adresu uvedenú na webových stránkach správcu údajů);
 • (2) Odosielanie obchodných oznámení vrátane ponúk služieb, obsahových newsletterov a pri komunikácii so zákazníkmi (odhlásenie sa s prijatím obchodných oznámení je možné zakliknutím tlačidla „odhlásiť“, ktoré je k nahláseniu v závere každého zaslaného e-mailového oznámenia, alebo emailom zaslaným na adresu uvedenú na webových stránkach správcu údajov);

A ďalej za účelom:

 • (4) Plnění právních povinností stanovenými právními předpisy České republiky a Evropské unie nebo
 • (5) Ak bude spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb; oprávnenými záujmov možno vyrozumieť napríklad prípady ochrany našich práv a právnych nárokov (vymáhanie povinného plnenia, ochrana práv a právnych nárokov, priamy marketing, aj.).

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobné údaje spracovávame:

 • Z dôvodu riadneho splnenia uzatvorenej zmluvy (Ad. 1);
 • Na základe súhlasu udeleného pre jeden či viac konkrétnych účelov (Ad. 2, 3);
 • Z dôvodu nezbytnosti spracovania pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú (Ad. 4);
 • Z dôvodu nezbytnosti spracovania pre účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany (vymáhanie povinného plnenia, ochrana práv a právnych správcov, priamy marketing) (Ad. 5).

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez vášho výslovného súhlasu či v prípade jeho odvolania môžeme ďalej zpracovávať osobné údaje iba za účelom:

 • Poskytnutie Vámi objednané služby. Berte na vedomie, že potvrdeniem objednávky k uzavretiu zmluvy. Spracovať osobné údaje za účelom splnenia uzavretej zmluvy môžeme aj bez vášho výslovného súhlasu;
 • Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • Ak je to nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (vymáhanie dlhového plnenia, ochrana práv a správcu právnych nárokov, priamy marketing).

Oprávnenosť spracovania osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch je založená priamo nariadením, súhlasíte s týmto spracovaním.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš súhlas (resp. súhlas) so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne úplne či čiastočne odvolať, a to prostredníctvom e-mailových správ zaslaných na e-mailovú adresu uvedenú na webových stránkach správca či dopisom zaslaným na adresu správcu uvedenú na webových stránkach správcu. V dôsledku odvolania súhlasu nebudú vaše údaje v rozsahu takto odvolaného súhlasu ďalej spracované, nebude-li ich spracovanie súčasne založené aj na inom dôvode, ktorý by nás k ďalšiemu spracovaniu opravňovalo (jiným dôvodom môže byť napríklad nezbytnosť spracovania ke splnení zmluvy či z dôvodu našeho oprávneného záujmu).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvoláním súhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti súhlasu opětovně poskytnout. V prípade odvolania súhlas s nami môžete aj naďalej uzavrieť zmluvu.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávať:

 • Do doby plnenia práv a povinností plynoucích z uzavretých zmlúv, nebo
 • Do odvolania súhlasu, nie je však potrebné po dobu 5 rokov od jeho udelenia, budú-li osobné údaje spracované výlučne na základe tohto súhlasu, alebo
 • V souladu a za podmienok stanovených právnymi predpismi a po dobu nimi stanovenou, nebo
 • Po dobu trvania našich oprávnených záujmov, možno napríklad vysvetľovať prípady ochrany našich práv a právnych nárokov (vymáhanie dlžného plnenia, ochrana práv a právnych nárokov, priamy marketing, ochrana majetku správcu), nie je však po dobu 3 rokov od uzavretia zmluvy so subjektom údajov , alebo
 • po celou dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte v rámci nastavení cookies na svojom prehliadači. Zpracovanie môže trvať i po odvolaní súhlasu, a to nie je do doby expirácie príslušného druhu cookies.

Osobné údaje zpracovávané na základe iného právneho dôvodu budeme zpracovávať v nezbytnom rozsahu a po dobu trvania príslušného dôvodu.

Hneď pominú všetky dôvody pre spracovanie Vašich osobných údajov, tieto zlikvidujeme.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobné údaje poskytneme vybraným iným osobám iba v odôvodnených prípadoch av nevyhnutnom rozsahu, inak iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. Vaše osobné údaje takto poskytneme:

 • Tzv. spracovatelia osobných údajov, teda osoby, s ktorými spolupracujeme a využívame služby. Zpracujte si starostlivo vyžadujeme a spolupracujeme len s tými, ktoré poskytujú dostatočné záruky bezpečného spracovania a sú preto schopné zabezpečiť ochranu vašich práv. Zpracujeme zavazujeme mj. k dodržiavaniu pokynov pre riadne spracovanie vašich osobných údajov a ďalej k mlčenlivosti.
 • Osobám oprávneným podľa iných právnych predpisov (zejména orgány činné v trestnom konaní, aj.)

S Vaším predchádzajúcim súhlasom môže byť Vaše osobné údaje sú prístupné aj ďalším osobám, zverejnené v súvislosti s našou marketingovou činnosťou či iným spôsobom upravený. Ke každému ďalšiemu spracovaniu osobných údajov pristúpime iba na základe vášho výslovného súhlasu, ku konkrétnemu účelu poskytnutého súhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Nie. Nemáte povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytovanie osobných údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Berte však na vedomie, že v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nedojde k uzavretiu zmluvy. V prípade neposkytnutia alebo odvolania súhlasíte so spracovaním osobných údajov, konkrétne spracovanie je na základe vášho súhlasu založené, potom však nebudú Vaše osobné údaje za uvedenými účelmi spracovávané.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V súlade s nariadením máte právo na:

 • Prístup k osobným údajom;
 • Opravu osobných údajov;
 • Výmaz osobných údajov (právo byť zapomenuté);
 • Omezení spracovania;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti spracovaniu;
 • Odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, je-li spracovanie vykonané na jeho základe;
 • Podanie sťažnosti u dozorového úradu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz nižšie) môžete uplatňovať na e-mailovej adrese uvedenej na webových stránkach správcu, zaslanom na adresu uvedenú na webových stránkach správcu, alebo telefonicky na čísle uvedenom na webových stránkach správcu, nie je-li ďalej uvedené inak.

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  • Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracované, a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak informáciám v nasledujúcom rozsahu: účel spracovania; kategória dotknutých osobných údajov; príjemci alebo kategória príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú prístupné; plánovaná doba, po ktorej budú osobné údaje uložené, alebo nie-li je možné určiť, kritéria použitá ke stanovení této doby; existencia práva vyžaduje od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania a nebo nám vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; právo podať sťažnosť u dozorného úradu; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.Vezmite na vedomie, že veľká časť uvedených informácií je súčasťou týchto zásad. Skôr, než položíte dotaz, resp. žiadosť o poskytnutie osobných údajov, skúste vyhľadať informácie v tomto dokumente.
 2. Právo na opravu alebo výmaz, prípadne omezení zpracování
  • V prípade nariadenia máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov. Ďalej máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, pokiaľ odpad alebo nie je dôvod pre ich spracovanie. V závere máte právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov v prípade, že:
   • Máte za to, že sú Vaše zpracovávané osobné údaje nepresné;
   • Máte za to, že spracovanie je protiprávne a zároveň nemáte záujem o výmaz osobných údajov;
   • Ste vznesli požiadavku na poskytnutie osobných údajov za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov;
   • Ste vznesli namitku proti spracovaniu podľa nariadenia.
 3. Právo vzniesť námitku
  • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov zpracovávaných na účely oprávnených záujmov (vymáhanie povinného plnenia, ochrana práv a správcu právnych nárokov, priamy marketing).
 4. Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo (za podmienok stanovených v Nariadení) získať svoje osobné údaje a predať je jinému správcovi osobných údajov.
 5. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
  • Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s nariadením. Dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov ( www.uoou.cz ).

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobné údaje sa snažíme maximálne zabezpečiť. Za týmto účelom sú k nakladaniu s osobnými údajmi oprávnení iba naši vybraní zamestnanci. Zabezpečenie Vašich osobných údajov pravidelne kontrolujeme, testujeme a rozjímame tak, aby sme ohrozili nebezpečenstvo súvisiace s prípadným únikom osobných údajov alebo ich zneužitím.