Reklamačný poriadok

Platnosť

Tento reklamný poriadok platí pre tovar nakúpené v internetovom obchode Jackosolar as s účinnosťou od  30.06.2023

Všeobecná ustanovenie

Tento reklamný poriadok bol zpracovaný dle platného Obchodného zákoníku a Občanského zákoníku so všetkými príslušnými novelami a podľa platného zákona na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa naň tovar, ktorý bol zakúpený na Jackosolar  as  a jeho reklamácia bola platná v záručnej dobe. Ke každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list/potvrdenie, pokiaľ tento doklad nie je priložený priamo od výrobcu. Prevzatím tovaru od prepravcu zákazník súhlasí so záručnými podmienkami.

Ak zákazník zistí rozdiel medzi fakturou a skutočne dodaným tovarom (v druhom alebo množstve) alebo neobdržal zásielku správne vyplnený daňový doklad, je povinný ihneď (nejpozději do 72 hodín od prevzatia tovaru) informovať naše pracovníky. Ak tak neučiníte, vystavujete nebezpečenstvo, že mu neskoršia prípadná reklama nebude známa.

Reklamné podmienky

Kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť za vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Pri prevzatí tovaru od prepravky je kupujúci povinný potvrdiť neporušenosť obalu tovaru a v prípade závady toto oznámiť prepravcu. V prípade zistenia porušenia obalu svědčícího o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zásielku od prepravy převzít.

Zabezpečiť prevzatie pri prevzatí tovaru, musí tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predeliť predávajúcemu.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množstvo, popis závad a návrh na vyřízení reklamy. Reklamace bude vyriadená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predajcu za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predajcu, ktorý uplatňuje predávajúceho na adrese:

Martinovská 3245/36e,
723 00 Ostrava-Martinov

K reklamovanému tovaru sa prikladá:

 • doklad o preukázaní uzatvorenia kúpnej zmluvy
 • záruční list/potvrzení výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • sprievodku s presným popisom závad a ich prejavov

Reklamované tovar v záručnej lehote posílejte k reklame komplet (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atď.), mechaniky nepoškodené a pokiaľ možno zabalené v originálnom obale.

V prípade reklamácie nás môžete kontaktovať viz. Kontakt.

Záručné podmienky

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predajcu za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predajcu, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (zejména ustanovením § 2095 – § 2117 a 2165 – § 2174 občanského zákoníku). Tieto sú nižšie podrobne špecifikované:

Práva z vadného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá má dvadsať spotrebného tovaru v dobe štyroch mesiacov od prevzatia. U použitého tovaru je možné uplatniť nárok na uplatnenie práv z vadného plnenia zkrátiť na 12 mesiacov (toto bude vyznačené v predajnom doklade). Je-li na predávané veci, na jej obale, v príručke pripojenému k veciam alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedenej doby, ktorú možno použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akost (viz záruka za jakost). Žiada-li o kupu, potvrďte mu predajcu v písomnej forme (ďalej len potvrdenie), v akom rozsahu a po dobu trvania jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia v takom rozsahu, v akom rozsahu majú povinnosti z vadného plnenia výrobcu

Právo z vad nemožno uplatnit v týchto prípadoch:

 1. u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná,
 2. na veci spôsobené obvyklým užívaním,
 3. u použité veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí, alebo
 4. vyplýva-li to z povahy veci.

Predávajúci prohlašuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občanského zákoníku  , teda:

 • tovar má vlastnosti, ktoré sú kupujúcim predávajúcim ujednali, a chýba-li ujednanie, také vlastnosti, ktoré predajca alebo výrobca napísal, alebo ktoré predpokladal s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predajca uvádza alebo ak sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar je vec zodpovedajúca množstvu, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje platným právnym predpisom.

Nemá-li vec vyššie uvedené vlastnosti, môže požiadať aj dodať nové veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na vadu nevyhovuje, ale pokiaľ sa to týka iba súčasti veci, môže požiadať len o výmenu súčasti; nie je to možné, môže odstúpiť od zmluvy. Je-li to však vzhľadom na to, že vady sú neúmerné, najmä pokiaľ ide o vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má právo na bezplatné odstránenie vád. Právo na dodanie nové veci, alebo výmena súčiastok má iv prípade, že je možné odstrániť vady, pokiaľ nemôže správne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave alebo pre väčší počet vad. V takomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Neodstúpi-li kupujúcemu od zmluvy alebo neuplatní-li právo na dodanie nové veci bez vady, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu.

Právo z vadného plnenia kupujúceho nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak je kupujúci sám spôsobilý. Má-li vec vadu, z ktorej je predajca zaviazaný, a jedná-li sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva z vady sa uplatňujú u predajcu, u ktorého vec bola kúpená. Je-li však v súčasnej dobe uvedená nová osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predajcu alebo v prospektívnejšom bližšom, ponúka miesto kupujúceho právo na opravu u toho, kto je určený k vykonaniu opravy. Osoba takto určená k oprave vykonanej opravy v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci. Toto platí aj pre oznámenia vady, na ktorú sa vzťahuje záruka (ďalej len záruka za akost).

Věc je vadná, není-li dodána v dohodnutém množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; inak pre účel obvyklý. Za vadu považujem za splnenie iných vecí. Za vadu považujem i vady v dokladoch nutných pre užívanie veci.

Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vadu, ktorá však môže spôsobiť nebezpečenstvo škody na kupujúceho, pričom sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí i neskôr vzniknutú vadu, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojich povinností. Povinnosti predajcu zo záruky za to, že nie sú dotknuté.

Právo kupujúceho z vadného plnenia nie je dotknuté, spôsobilo-li vadu použitia veci, ktorú kupujúci predávajúcemu. To neplatí, prekáže-li predajcovi, že na nevhodnost predané veci kúpiť včas upozornil a na jej použitie trvalo, alebo prokáže-li, že nevhod predané veci ani pri vynaložení dostatočnej starostlivosti nemohol zistiť. kupujúci nemá práva z vadného plnenia, jedná-li sa o vadu, ktorú musel s vynaložením pozornosti venovať pozornosť už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ujistil-li ho predávajúci, že vec je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupujúci vec podľa možností prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstvo škody na veci a presvedčí vás o jej vlastnostiach a množstve.

 Je-li vadné plnenie  podstatného porušenia zmluvy , má právo kupovať

 1. na odstránenie vady dodanej nové veci bez vád alebo chýbajúce veci,
 2. na odstránenie vady opravou veci,
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, nebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci delí predajcovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Provedenou voľbou nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu; to neplatí, žiadal-li kupovať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstraní-li predajca vady v primeranom čase alebo oznámi-li kupujúcemu, ak vady neodstráni, môže požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí-li si svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho odstavce.

Je-li vadné plnenie  nepodstatným porušením zmluvy , má právo kupujúceho na odstránenie vád, alebo na primeranú slevu z kúpnej ceny. Dokud kupujúceho neuplatňuje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predajca odstrániť podľa svojej voľby oprava veci alebo dodané nové veci; nesmie spôsobiť neprimerané náklady. Neodstraní-li predajca vadu veci včas alebo vadu veci odmietnuť odstrániť, môže požiadať o zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Prevedená voľba nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu.

Chcem odstúpiť od zmluvy, ani nemôžem požadovať nové veci, nemôžem-li vec vrátiť v tom stave, v akom jsem obdržel. neplatiť,

 1. došlo-li k zmene stavu v dôsledku prehliadok za účelom zistenia vady veci,
 2. použil-li kupovať vec ešte pred objavením vady,
 3. neprispôsobil-li kupovať možnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupovať vec ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li sa tak len z časti, vrátim kupujúcemu kupujúcemu, čo ho ešte vrátiť môže, a to predávajúcemu náhradu do vyššie, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Neoznámil-li sa kupujúcemu vadu veci včas, poznecháva právo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akost

Zárukou za akost sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má i uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obal alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivé súčasti vecí. Určuje-li zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z ktorých nejdelší. Ujednají-li však stranu inú záručnú dobu, než ako je vyznačena na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť ujednanie strany. Záručná doba beží od odovzdania veci kupovanej; byla-li věc podle smlouvy odeslané, beží od dojetých vecí do miesta určenia. Má-li kupenou vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predajca, beží záručná doba až po uvedení veci do prevádzky, ak objednané poskytnutie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytnutého vykonania služby potrebnej súčinnosti. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila-li vadu po prechode nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho vonkajšej udalosti. To neplatí, spôsobil-li vadu predajcu.

Dopravné podmienky

Pri prevzatí zásielky je povinný prekontrolovať stav zásielok (počet balíkov, neporušenosť pások s firemným logom, poškodením krabice, atď.) a odmietnuť prevzatie neúplne alebo poškodenej zásielky.

Neúplnou alebo poškodenou zásielkou je nutné ihneď telefonicky oznámiť predajcovi na telefón (viz Kontakt). Zapíšte si u prepravcu zápis o škode a tento do 24 hodín zašlete faxom alebo e-mailom predávajúcemu.

Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia či čiastočnej straty zásielky. Z týchto dôvodov nesmieme s poškodenou zásielkou manipulovať a je povinný zachovať aj obal, ktorý mu bola poškodená zásielka doručená.